STAVEBNÍ POVOLENÍ V ČR

Každou stavbu je nutné konzultovat na příslušném stavebním úřadu. Vždy je nutné posoudit, zda je či není konkrétní stavební záměr umístění haly v souladu s územním plánem. Pokud je stavba možná, pak platí následující ustanovení.

PŘÍPRAVA TERÉNU NA STAVBU HALY

Rozhodnutí o změně využití území a územní souhlas stavebního úřadu nevyžadují:
- terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady,
- odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.
Výjimku tvoří území, na kterých se prokazatelně nalézají archeologické nálezy.

Rozhodnutí o umístění stavby nevyžaduje:
- opěrná zeď do výšky 1 m, která nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím.

 

STAVBA HALY

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:
- stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení,
- stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či chovatelství, a zemědělských staveb, kterém mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv),
- stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov,
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov,
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty, včetně systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov,
- vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky
- odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují:
- stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
- stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,
- stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
- stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,
- stavby zařízení staveniště, kromě staveb, které ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují,
- stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím.

Ostatní stavby vyžadují stavební povolení.

STAVBA HALY V CHKO

Při umisťování a povolování staveb na území chráněných krajinných oblastí vydává Správa CHKO souhlas formou závazného stanoviska k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, k vydání územního souhlasu, ohlášení stavby atd. To neplatí pouze pro stavbu ve 4-té zóně CHKO. Výrok závazného stanoviska Správy CHKO je pro stavební úřad závazný.
Záměr ke stavbě nového domu, doplňkových staveb či ke stavebním úpravám je vhodné předem konzultovat s místně příslušnou Správou CHKO, případně požádat o vydání předběžné informace.