Všeobecné obchodní podmínky

I. Uvodní ustanovení

1. Dodavatelem  hal ( dále jen "zboží" ) je společnost Gold Public Loyd s.r.o.
Adresa sídla: Na Spravedlnosti 1533, Pardubice - Zelené Předměstí 530 02
Ič: 287 82 356, Dič: CZ28782356, zapsaná 30.11.2009 u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 27017. ( dále jen "Prodávající" )

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby - nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

3. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

4. Odesláním objednávky zákazník - kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

5. Prodávající i Kupující souhlasí, že v případě sporu mezi nimi vzniklého ze smluvních vztahů dle těchto Všeobecných smluvních podmínek, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel, a to jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu ze seznamu rozhodců.

II. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

1. Pojmem objednávka se pro tyto Všeobecné obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").

2. Učinit objednávku je možné prostřednictvím webových stránek www.samonosnehaly.cz  nebo www.prodejhal.cz, písemně na adresu dodavatele, emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  , osobně na adrese dodavatele, telefonicky na číslo: +420776336426 nebo +420737856605. Písemná objednávka učiněná prostřednictvím webových stránek, emailem nebo na adresu dodavatele musí obsahovat nezbytné údaje pro vystavení řádných dokladů a doručení skutečně požadovaného zboží.

3. Zákazníci, kteří objednávají požadované zboží musejí uvést minimálně tyto údaje:

  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
  • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
  • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
  • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
  • způsob doručení

4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

5. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.

6. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení vzájemně podepsané a odsouhlasené Kupní smlouvy a to prostřednictvím emailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce, v případě prodávajícího na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

7. Kupující i Prodávající souhlasí s platností elektronicky zasílaných informací (fax, e-mail, apod.).

III. Zrušení objednávky

1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před podepsáním Kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. Zrušení objednáky lze provést telefonicky na číslech: +420776336426 nebo +420737856605, emailem na adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , písemně na adresu dodavatele. 

2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

3. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

4. Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle bodu III.3.

IV. Dodací podmínky

1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 8 až 10 týdnů po uzavření Kupní smlouvy respektive uhrazení zálohy.

2. Délka předpokládané doby doručení zboží je zobrazena při vytváření objednávky na webových stránkách Prodávajícího. Doba doručení zboží k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručení.

3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci IV. 1 a 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.

4. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení způsobem podle výběru zákazníka.

  • Vlastní doprava zákazníka - Zákazník si zajistí dopravu vlastními prostředky. Místo nakládky - Na Spravedlnosti 1533, Pardubice.
  • Doprava bez vykládky - Dopravu do místa určení dle dodací adresy zajistí dodavatel. Vykládku haly zajistí zákazník svými prostředky. Účtovaná cena 15,-Kč/km. Cena za dopravu bude hrazena přímo dopravci nad rámec objednávky.
  • Doprava s vykládkou - Dopravu i vykládku v místě doručení dle dodací adresy zajistí dodavatel nákladním autem s hydraulickou rukou. Účtovaná cena 35,-Kč/km. Cena za dopravu bude hrazena přímo dopravci nad rámec objednávky.

5. Doručení zboží do zahraničí bude řešeno individuálně a prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i dopravy předem.

6. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list. Daňový doklad je též zaslán prostřednictvím emailu, kterou kupující uvedl při objednání zboží.

7. Prodávající je povinen avizovat dodání zboží kupujícímu min. 2 pracovní dny před jejím dodáním.

8. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

V. Kupní cena platební podmínky

1. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách: www.samonosnehaly.cz  nebo www.prodejhal.cz

2. Kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů.

3. Kupní cena nezahrunuje přepravu zboží na místo dle doručovací adresy zvolené kupujícím. Tato cena je hrazena nad rámec Kupní smluvy dle zvoleného doručení kupujícím přímo přepravci. Viz bod IV. 4. těchto Všeobecných obchodních podmínek. 

4. Prodávající je oprávněn požádat Zákazníka o úhradu zálohy na zboží ve výši do 50 % hodnoty objednávky na základě výzvy k platbě zaslané formou zálohové faktury. V případě platby bankovním převodem a rovněž při platbě on-line je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 7 (sedmi) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy.

5. Doplatek ve výši 50% z celkové kupní ceny vč. DPH uhradí Kupující na účet Prodávajícího před převzetím haly v rozloženém stavu na základě zaslané faktury, případně v hotovosti při převzetí zboží.

6. Vlastnické právo ke zboží přejde na Kupujícího dnem uhrazení 100% kupní ceny.

7. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

VI. Záruka a reklamace, odpovědnost za vady. 

1. Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má Hala v rozloženém stavu v okamžiku přechodu rizika škody na Kupujícího, tj. do data jejího převzetí Kupujícím. Kupující je povinen zkontrolovat si veškeré dodané komponenty a zahájit reklamační řízení u zjevných vad nejpozději do 7 pracovních dnů od data jejich převzetí. U případných skrytých vad dodaných dílů a doplňků je Kupující povinen tyto vady reklamovat bez zbytečného odkladu bezprostředně po jejich zjištění v rámci záruční doby v délce 24 měsíců od data převzetí dodávky.

2. Za vady vzniklé při montáži Haly, nesprávným užíváním, mechanickým poškozením apod., které bylo způsobeno Kupujícím nebo třetí osobou, nenese Prodávající žádnou odpovědnost. V případě provedení montáže Kupujícím nenese Prodávající za tuto stavbu žádnou odpovědnost. Hala ve stavu dodaném dle této smlouvy není určena pro skladování agresivních chemikálií (kyselin, louhu, čpavku apod.), či vysoce hořlavých materiálů jako pohonných hmot, topných olejů, technických plynů apod. Dále není vhodná pro skladování výbušnin, střeliva a pyrotechnického materiálu.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.plachtovehaly.cz a www.prodejhal.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Všeobecných obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Všeobecné obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.

2. Společnost Gold Public Loyd, s. r. o. obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a společnost Gold Public Loyd, s. r. o. s ní musí výslovně souhlasit.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 10. 4. 2015.)